inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > EDICTE DE CONTRACTACIÓ
23/06/2016
EDICTE DE CONTRACTACIÓ
EDICTE

Es notifica que per imminent l’obertura de les piscines municipals per la temporada d’estiu 2016 i que és preceptiu que hi hagi un encarregat del seu funcionament i manteniment de les mateixes i que cobri la taxa d’accés a les piscines per compte de l’Ajuntament així com es faci càrrec del manteniment del recinte.

Atès que també és necessari que hi hagi un servei de bar per poder atendre correctament les necessitats dels usuaris de la piscina.

Atès que a l'aplicació 340.131.00 de l'Estat de Despeses del pressupost vigent per al 2016 hi ha dotació suficient per a la contractació laboral d'un encarregat de piscina.

Atès allò previst a l'article 22 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Fent ús de les facultats que tinc conferides com a Alcalde,

NOTIFICO:

Primer.- Contractar directament i per raons de màxima urgència derivades de la situació exposada, mitjançant contracte laboral temporal a jornada completa, pel període comprès entre el 24 de juny al 26 de juny i del dia 2 de juliol al 31 d'agost ambdós inclosos, al senyors Ot Molina Codony , pel treball d'encarregat de manteniment i funcionament de la Piscina municipal de Tavertet i control d'accessos a la mateixa.

Les tasques encarregades són les següents:
- Manteniment de la piscina.
- Manteniment del recinte.
- Manteniment dels lavabos adjacents.
- Control d'accessos i del compliment de les condicions d'ús general.
- Compliment d'horari d'obertura i tancament.
- Dret a explotar, pel seu compte i càrrec, el bar adjacent a la mateixa.

Segon.- Publicar aquesta resolució al BOP i DOGC, d'acord amb l'establert a l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Tercer.- Retre compte d'aquesta Resolució al proper Ple que celebri l'Ajuntament.

L'Alcaldessa
Lurdes Rovira Plarromaní

Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat