inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL 30 DE MAIG A LES 18:30H A LA SALA DE PLENS
26/05/2016
CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL 30 DE MAIG A LES 18:30H A LA SALA DE PLENS
DIA: 30 de maig de 2016
HORA: 18:30h
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

D’acord amb les atribucions que em confereixen l’art. 21.1.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, us convoco a la sessió de Ple de l’Ajuntament de Tavertet, amb caràcter extraordinari, pel proper dilluns dia 30 de maig de 2016, a les 18:30h, a la sala de Plens del mateix consistori, amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació.
Us convoco doncs, a aquesta sessió amb l’advertiment que, per manca del quòrum d’assistència necessari i mínim d’un terç del nombre legal dels membres que formen la corporació, que mai pot ser inferior a tres, aquesta convocatòria s’entendrà reiterada, amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, 48 hores més tard (art. 90 del RD 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals).
Els expedients relacionats amb l’ordre del dia es troben a disposició dels regidors a la Secretaria de l’Ajuntament, on es poden consultar en horari d’oficina.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Control i coneixement de les resolucions d’alcaldia.
3. Elecció dels membres de la mesa per les Eleccions Generals 2016
4. Aprovació de la contractació del personal laboral per la piscina
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les dates de la Festa Major per l’any 2016
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Calendari Fiscal per l’any 2016
7. Precs i preguntes:
La secretària
Núria Escalé Puigoriol
Tavertet, a 25 de maig de 2016
Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat