inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > Ordenança per l'estacionament de les caravanes i autocaravanes en la zona de lleure
19/05/2016
Ordenança per l'estacionament de les caravanes i autocaravanes en la zona de lleure

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3.u) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquesta Ajuntament estableix la taxa per l'estacionament de caravanes i autocaravanes en la zona de l'àrea de lleure que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es produeix per l'estacionament de caravanes i autocaravanes de tracció mecànica en la zona a l'efecte de l'àrea de lleure d’aquest Ajuntament.

2. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entendrà per estacionament qualsevol immobilització d'una caravana o autocaravana en la zona específica de l'àrea de lleure

Article 3. Subjectes passius

- Són subjectes passius de la taxa:

Els conductors de vehicles caravanes i autocaravanes estacionats, en la zona a l'efecte reservada o subsidiàriament les persones que figuren com a titulars dels vehicles en el permís de circulació.

- En els estacionaments, quan s'ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació del vehicle.

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i l’Ordenança General

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.


Article 5. Beneficis fiscals

1. L'Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a estacionar amb duració il·limitada determinats vehicles, sempre que l'estacionament sigui necessari per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en l'apartat següent.

2. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada,

Euros

Estacionament d'una caravana i/ o autocaravana i/o furgoneta Van habilitada i amb funcions d’autocaravana per dia o fracció: 10 euros amb pernocta i 5€ sense pernocta

Article 7. Acreditació

La taxa s'acreditarà en el moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques.

Article 8. Període impositiu

El període impositiu coincideix amb el temps d'estacionament, el qual és com a mínim d'1 dia o fracció.
Respecte el prorrateig, s’estarà al previst a l’Ordenança General


Article 9. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. La taxa s'haurà de pagar en el moment de l'inici de l' estacionament. El pagament s'efectuarà en els llocs indicats a l'efecte en la zona, havent de figurar el justificant, durant el temps de l'estacionament en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l'exterior.


Article 10. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió realitzada el dia 6 d’abril de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data ...., regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Tavertet, 6 d’abril de 2016. --- L’Alcaldessa, Lurdes Rovira Plarromaní.

TURISME A TAVERTET
Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat