inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > Ordenança fiscal en l'àrea recreativa i zona d'acampada
19/05/2016
Ordenança fiscal en l'àrea recreativa i zona d'acampada
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i de conformitat amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals, aquest municipi estableix la “Preu públic per la prestació de serveis en l'àrea recreativa i zona d'acampada que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’ utilització de les instal·lacions així com el servei de manteniment i conservació .
Article 3er. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquest tribut en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei General Tributària que sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis regulats en la present ordenança.

Art. 4t .- Responsables.
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general Tributària i l’Ordenança General.

Art. 5è. Base Imposable
Constitueix la base imposable d’aquest tribut el cost real o previsible del servei que consta com a fet imposable d’aquesta.

Art. 6è. Quota tributària.
La quantia del preu públic fixat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en l’apartat següent:
Per persona. 2,50 euros.

Art.7. Beneficis fiscals
1.- Gaudiran d’una bonificació ordinària del 50% de la quota el col·lectiu i/o esplai i/o grup de joves que pateixin risc d’exclusió social, el qual s’acreditarà quan facin la sol·licitud.
No es reconeixeran altres exempcions o beneficis fiscals, que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei, o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.

Art. 8. Meritació
1.El preu públic s’acreditarà en el moment d’instal·lar-se en el recinte de l’àrea recreativa.

Art. 9. Règim de declaració i ingrés
1.El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació
2.El tribut s’haurà de pagar en l’inici abans d’instal·lar-se en l’àrea recreativa. Els subjectes passius sol·licitaran la utilització de les instal·lacions a les dependències municipals i realitzaran l’ingrés del tribut a la Tresoreria municipal o a través de l’agent recaptador.
3.Els usuaris de les instal·lacions hauran de conservar els resguards del seu pagament de durant el temps que romanguin en el recinte, ja que el personal encarregat de les instal·lacions o els serveis delegats de la intervenció municipal els hi pot sol·licitar.

Art.10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Aquesta ordenança modifica parcialment i a efectes del preu públic en relació al Reglament de Serveis aprovat inicialment pel Ple d’aquesta Alcaldia en data 6 de març de 1996

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió realitzada el dia 6 d’abril de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data ...., regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Tavertet, 6 d’abril de 2016. -----L’Alcaldessa, Lurdes Rovira Plarromaní

TURISME A TAVERTET
Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat