inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > Ordenança reguladora del preu públic pel lloguer d'elements, mobiliari i materials municipals
19/05/2016
Ordenança reguladora del preu públic pel lloguer d'elements, mobiliari i materials municipals
PREU PÚBLIC PEL LLOGUER D’ELEMENTS, MOBILIARI I MATERIALS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu a l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic pel lloguer d’elements mobiliari i altres elements, ja sigui de titularitat municipal o que siguin subministrats indirectament per l’Ajuntament.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic o aprofitament especial dels espais i locals dels edificis municipals i material mobiliari que es detallen a continuació.

Article 3er. Obligats al pagament
Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats a favor dels quals s’acordi la cessió d’ús dels locals de propietat municipal i material mobiliari, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que aquest es va dur a terme sense l’autorització corresponent.

Article 4rt. Quantia
1.- La quantia dels preus públics per la utilització de locals de titularitat municipal serà la que es fixa en la tarifa continguda a l’apartat següent i calculat per fraccions de 3 hores des de l’inici de l’activitat:
Sala de plens de l’Ajuntament ...............................25€
Sala polivalent .....................................................200€

2.-La quantia del preu públic per materials o equipaments serà la que es fixa en la tarifa continguda a l’apartat següent:
Per la utilització de cadires fins el segon dia: 0,40€/u
Per cada dia d’excés, un suplement sobre el preu anterior progressiu (preu/unitat): 0,10€/u
Per la utilització de taules fins el segon dia: 5€/taula
Per cada dia d’excés, un suplement sobre el preu anterior progressiu (preu/unitat):1€/u
Transport, muntatge i recollida (si s’ha d’efectuar pel personal propi de l’Ajuntament): 25€
Neteja de la sala polivalent (si s’ha d’efectuar pel personal propi de l’Ajuntament): 100€
A més de les quanties resultants de l’aplicació de les tarifes contemplades en aquesta ordenança, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit d’una fiança de 100,00€ abans de l’inici de l’activitat
La fiança serà retornada, previ descompte del preu de servei, després de comprovar l’estat de les instal·lacions, béns, equipaments, electrodomèstics i maquinària, deduint, en el seu cas, a part del preu, l’import de les reparacions o neteja que hagués estat necessària.

Art. 5. Beneficis fiscals
1.- Gaudiran d’una bonificació ordinària del 50% de la quota les entitats privades i usuaris particulars en exercici d’un servei públic concessionat i/o d’una actuació d’interès general, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres que siguin de propietat municipal.
2.- Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota les entitats i associacions sense ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres destinats a activitats incloses, en temps i forma, en el calendari anual d’activitats municipals.

Art.6. Pagaments de l’ Import
L’obligació del pagament dels preus públics regulat en aquesta ordenança neix en el moment de sol·licitar l’autorització d’ús dels espais, locals municipals o material mobiliari.
Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que el sol·licitant coneix l’estat d l’equipament que sol·licita , i s’obliga en aquest acta a no fer cap reclamació a l’efecte.
El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria Municipal.
Art.7. Infraccions i sancions
Els elements, materials, mobiliari i equips que siguin retornats de forma defectuosa, o que no siguin retornats o avariats seran liquidats a càrrec de l’arrendatari, a preu de reposició dels esmentats elements.
Art.8. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i preus públics i la resta de disposicions concordants.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió realitzada el dia 6 d’abril de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data ...., regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Tavertet, 6 d’abril de 2016. --- L’Alcaldessa, Lurdes Rovira Plarromaní.

TURISME A TAVERTET
Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat