inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL 6 D'ABRIL A LES 19H A LA SALA DE PLENS
06/04/2016
CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL 6 D'ABRIL A LES 19H A LA SALA DE PLENS
DIA: 6 d'abril de 2016
HORA: 19:00h
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

D’acord amb les atribucions que em confereixen l’art. 21.1.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, us convoco a la sessió de Ple de l’Ajuntament de Tavertet, amb caràcter extraordinari, pel proper dilluns dia 15 de febrer de 2016, a les 19:00h, a la sala de Plens del mateix consistori, amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació.
Us convoco doncs, a aquesta sessió amb l’advertiment que, per manca del quòrum d’assistència necessari i mínim d’un terç del nombre legal dels membres que formen la corporació, que mai pot ser inferior a tres, aquesta convocatòria s’entendrà reiterada, amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, 48 hores més tard (art. 90 del RD 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals).
Els expedients relacionats amb l’ordre del dia es troben a disposició dels regidors a la Secretaria de l’Ajuntament, on es poden consultar en horari d’oficina.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Control i coneixement de les resolucions d’alcaldia.
3. Aprovació, si s'escau, de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l'estacionament de caravanes i autocaravanes en la zona de l'Àrea de Lleure de Tavertet.
4. Aprovació, si s'escau, de l'Ordenança Reguladora del preu públic pel lloguer d'elements mobiliari i materials municipals.
5. Aprovació, si s'escau, de l'Ordenança Fiscal reguladora de la prestació de serveis a la Zona d'acampada.
6. Adhesió a la pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'energia eléctrica.
7. Precs i preguntes.

La secretària
Núria Escalé Puigoriol
Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat