inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL 15 DE FEBRER A LES 19H A LA SALA DE PLENS
11/02/2016
CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL 15 DE FEBRER A LES 19H A LA SALA DE PLENS
DIA: 15 de febrer de 2016
HORA: 19:00h
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

D’acord amb les atribucions que em confereixen l’art. 21.1.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, us convoco a la sessió de Ple de l’Ajuntament de Tavertet, amb caràcter extraordinari, pel proper dilluns dia 15 de febrer de 2016, a les 19:00h, a la sala de Plens del mateix consistori, amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació.
Us convoco doncs, a aquesta sessió amb l’advertiment que, per manca del quòrum d’assistència necessari i mínim d’un terç del nombre legal dels membres que formen la corporació, que mai pot ser inferior a tres, aquesta convocatòria s’entendrà reiterada, amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, 48 hores més tard (art. 90 del RD 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals).
Els expedients relacionats amb l’ordre del dia es troben a disposició dels regidors a la Secretaria de l’Ajuntament, on es poden consultar en horari d’oficina.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Control i coneixement de les resolucions d’alcaldia.
3. Acord, si s’escau, de l’augment de l’1% del salari dels càrrecs electes del consistori
4. Periodicitat de les sessions plenàries
5. Acord, si s’escau, del pagament endarrerit de les pagues extres 2012
6. Aprovació dels comptes de gestió de l’any 2015
7. Precs i preguntes:


La secretària

Núria Escalé Puigoriol
Tavertet, a 11 de febrer de 2016.
Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat